Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Maanantai, 16.
syyskuuta
2019.

Turun kaupunki tehostaa toimistotilojensa tilankäyttöä ja parantaa palveluiden saavutettavuutta

Turun kaupunki tehostaa ja tiivistää toimistoverkkonsa tilankäyttöä. Maanantaina 9.9. kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin toimistoverkon kehittämiseksi käynnistetään hankesuunnittelu Kaupungintalon siipiosan, Konsulintalon (Linnankatu 14) ja Yliopistonkatu 27a:n tilojen perusparannuksen sekä ”Demokratiatalon” uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Alustavan arvion mukaan uusi tilaratkaisu voisi olla käytössä aikavälillä 2022 - 2025.

Hankkeella vähennetään toimistojen tilatarvetta jopa puoleen nykyisestä, hallitaan tilatehokkuudella vuokrakustannuksia, lisätään tuottavuutta työskentelytapoihin ja parannetaan Kaupungintalon historiallista miljöötä. Uudistus mahdollistaa modernin, puolijulkisen ”Demokratiatalon” toteuttaminen kaupunkilaisten, poliittisten luottamuselinten ja päätöksiä valmistelevan henkilökunnan käyttöön.

Kaupungintalon puistoon rakennettavaksi ehdotettava ”Demokratiatalo” tarjoaa kaupunkilaisille tapaamispaikan ja erilaisia yhteisiä kokoustiloja yhdistyksille ja kuntalaisille kaupungin henkilökunnan työpaikkojen lisäksi.

Uudistuksen myötä kaupungin toimistokäytössä oleva tilamäärä työntekijää kohti vähenee noin 10 neliötä henkilöä kohden ja toimistokäytössä oleva kokonaisneliömäärä vähenee lähes puolella. Samalla kaupungin palvelut tuodaan entistä tiiviimmin yhdeksi kokonaisuudeksi ja parannetaan niiden saavutettavuutta. Yhden katon alla toimivat palvelut parantavat kaupungin virkamiesten yhteistyötä ja uusi monitoimitila-konsepti tehostaa hallinnon toimintaa kokonaisuudessaan.

Merkittävää on myös se, että Turun kaupunki haluaa olla virkamieskunnan kanssa Turun keskustassa ja käyttää keskustan palveluita. Nyt suunniteltu toimistouudistus koskee noin 1000 kaupungin työntekijää, jolla määrällä on suuri merkitys keskustan eri palveluille. Tämä on signaali myös muille toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille keskustan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Suunnittelun pohjana monitoimitilat

Kaupungin toimitila- ja työskentelykonsepti kulkee nimellä Byråbo. Konseptissa linjataan, millaisiin työtapoihin pyritään toimistotyön osalta siirtymään ja millä perusteilla toimistoympäristöt tulevaisuudessa suunnitellaan.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että työnteon tapoja uudistetaan rohkeasti, paperinkäyttöä vähennetään, tiedonkulkua edistetään ja työprosesseja kehitetään. Tilat mitoitetaan tehokkaasti ja yhden hengen huoneista luovutaan.

Tilasuunnittelun pohjana käytetään monitilatoimistoperiaatetta. Myös ergonomiaan, tilojen viihtyisyyteen ja sisäilmaolosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusperiaatteena on, että työntekijä voi itse vapaasti valita työtilan sen mukaan, millainen tehtävä on käsillä.

Keskitetyn toimistoratkaisun tulee tarveselvityksen mukaan sijaita keskusta-alueella. Sijaintivaatimukseen vaikuttaa keskeisesti niin oman henkilöstön kuin asiakkaiden osalta saavutettavuus.

Tehty tarveselvitys esittää, että toimistotilatarve ratkaistaan yhdellä kolmesta seuraavasta vaihtoehdosta.

Vaihtoehto A

Kaikki toiminnot sijoitetaan Yliopistonkatu 27a sekä Puolalankatu 5 tiloihin. Tilojen vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto B

Osa toiminnoista sijoitetaan kaupungintalon pihapiiriin siten, että käyttöön otetaan Konsulintalo (Linnankatu 14) sekä kaupungintalon siipiosa (Aurakatu 2 - 4) ja lisäksi hyödynnetään kaavan sallima lisärakennusoikeus Konsulintalon vieressä. Näiden lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Yliopistonkatu 27a tiloihin.

Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan tilat peruskorjataan ja tässä yhteydessä muokataan vastaamaan monitilatoimistoympäristöä. Lisäksi kaupunki toteuttaa uudisrakennuksen omana investointinaan. Tässä yhteydessä tulee tehtäväksi kaupungintalon ja siipiosan perustusten vahvistaminen. Lisäksi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kaupungintalon pihaan maanalaisia pysäköintitiloja.

Yliopistonkadun vuokrasopimusta jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto C

Kaupungintalon pihapiirin osalta sama ratkaisu, kuin kohdassa B ja tämän lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 tiloihin.

Puolalankadun ja Puutarhakadun vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön.

Vaihtoehdot B ja C sisältävät uudisrakentamista, kun vaihtoehto A sisältää pelkästään peruskorjausta, mutta laajemmin. Tarveselvityksessä ei vielä oteta kantaa vaihtoehdoissa B ja C toteutettavan uudisinvestoinnin toteuttajaan.

Kaikki vaihtoehdot ovat vuokratasoltaan hyvin lähellä toisiaan, ja ulosmaksettavan vuokran määrä pysyy joko nykyisellä tasolla tai jopa laskee. Kaupunginhallitukselle esitettävä ratkaisumalli on vaihtoehto B.

Investointikustannuksia kaupungintalon pihapiiriin liittyen on arvioitu karkealla tasolla seuraavasti:

Kaupungintalon siipiosan ja Konsulintalon peruskorjaus noin 2,3 - 3,8 M€
Kaupungintalon ja siipiosan perustukset noin 5 M€
Lisärakennus (noin 2 000 ke-m2) noin 7,5 - 10,5 M€
Mahdollinen maanalainen pysäköinti noin 2,5 - 6 M€
Yht. noin 18 - 25 M€

Kaupunki on pyytänyt Yliopistonkadun, Puutarhakadun ja Puolalankadun tiloista alustavia vuokratarjouksia. Kaikki tahot ovat tarjouksen antaneet ja ovat halukkaita jatkamaan kaupungin vuokrasopimuksia kohteissa. Kaikkiin kolmeen kohteeseen on joka tapauksessa suunnitteilla tekniset peruskorjaukset ja tässä yhteydessä tilankäyttöä voidaan tehostaa ja modernisoida Byråbo -konseptia mukaillen.

Yliopistonkadulle on alustavan arvion mukaan toteutettavissa 464 työpistettä, Puolalankadulle 333 työpistettä ja Puutarhakadulle 150 työpistettä. Kaupungintalon pihapiirin ratkaisuun on alustavan arvion mukaan toteutettavissa noin 232 työpistettä. Työpistemäärät täsmentyisivät kaikissa vaihtoehdoissa jatkosuunnittelun yhteydessä, mutta suuruusluokat vaihtoehdoissa ovat samat.

Uuden ja vanhan korkeatasoinen kokonaisuus

Tarveselvityksen yhteydessä on tutkittu vaihtoehtojen B ja C toteuttamismahdollisuuksia kaupungintalon pihapiirissä. Tehdyn tarkastelun pohjalta Kaupungintalo, sen siipiosa, Konsulintalo ja kaavan mahdollistama uudisosa muodostaisivat yhtenevän kokonaisuuden, jossa uusi ja vanha kohtaisivat luoden puitteet niin virkamiestyöhön, päätöksentekoon kuin kuntalaisten kohtaamiseen. Visiona olisi kehittää kaupungintalon pihaa puistomaiseksi aukioksi, jonka laidalle sijoittuu kokous-, kohtaamis- ja työskentelytiloja.

Uudisosa sijoittuisi Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan väliin. Alustavan hahmotelman mukaan tarvittava kerrosala olisi noin 2400 kem2.

Byråbo -konseptin mukaisesti olemassa oleviin ja uusiin tiloihin sijoitettaisiin toimintoja vyöhykkeittäin. Kaupungintalossa säilyisivät olemassa olevat kokoustilat, siipiosaan sijoitettaisiin lisää kokoustiloja ja Konsulintaloon tulisi työskentelytiloja. Uudisosan alakertaan tulisi esimerkiksi kahvila tai muuta julkista tilaa sekä ylempiin kerroksiin kokous- ja työskentelytiloja.

Kaikki kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset sijoittuisivat jatkossa yhteen symboliselta arvoltaan ja imagoltaan vahvaan nykyisen kaupungintalon ja uuden ”Demokratiatalon” muodostamaan kokonaisuuteen.

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvan
Paikallinen - 13.9.2019, 8:10

Asfaltointityö sulkee ajokaistan Tammitiellä 13.9.2019 klo 09:00-14:00 väliseksi ajaksi. Työ tehdään ajokaista kerrallaan. Paikalla liikenteenohjaajat. Haittaa liikennettä molemmissa ajosuunnissa. Työkoneita liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 13.9.2019, 7:10

Aidan purkutyö sulkee ajokaistan Ruissalontie 4 kohdalla 13.9.2019 klo 09:00-14:00 väliseksi ajaksi. Haittaa liikennettä molemmissa ajosuunnissa. Paikalla liikenteenohjaajat. Työkoneita liikenteen seassa.

Paikallinen - 13.9.2019, 6:09

Turun seudun talouskasvulla sekä väestön ja työllisyyden kasvu lisäävät kaupungin tuottamien julkisten palvelujen kysyntää.

Paikallinen - 12.9.2019, 7:30

Kesä 2019 on ollut saaristossa vilkas ja reipasta kasvua on ollut sekä rekisteröityneiden yöpymisten määrässä että Saariston Rengasteiden matkustajamäärissä.

Paikallinen - 12.9.2019, 6:46

Airistolla elokuussa sattuneen veneturman tapahtumien kulku alkaa pääpiirteittäin olla selvä. Veneiden kulkemat reitit ovat tiedossa, poliisi on tutkinut sekä tutkakuvia että veneiden omia plottereita. Pienempi vene on tullut Airistoa pitkin Turusta etelään päin.

Paikallinen - 12.9.2019, 6:45

Turun Heikkilän kasarmialueen ympäristöön suunnitellaan uutta Pihlajaniemen kaupunginosaa. Lähtökohtana on ollut asukkaiden viihtyisä arki ja luonnonläheinen kaupunkielämä. Pihlajaniemen palvelut, viheralueet ja yhteys merenrantaan tulevat rikastuttamaan myös naapurialueiden elämää.

Paikallinen - 12.9.2019, 6:44

Naantalin avoimessa varhaiskasvatuksessa alkaa ensi viikon maanantaina uutena toimintamuotona lapsiparkki. Lapsiparkki tarjoaa naantalilaisille lapsille leikkitoimintaa muutamaksi tunniksi niin, että huoltaja voi käydä hoitamassa asioitaan.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 11.9.2019, 9:39

Kuka on Turun päivän murrekunkku tai -kuningatar? Se selviää Turkuseuran järjestämässä murrevisailussa Turun päivänä 15. syyskuuta Vanhalla Suurtorilla.

Paikallinen - 11.9.2019, 7:50

Turun kaupunki hankkii peruskouluissa ja lukiossa opiskeleville ja työskenteleville sekä alueellisille nuorisotyöntekijöille ja kouluterveydenhoitajille Someturva-nimisen palvelun. Sen kautta on mahdollista raportoida epäasiallisesta verkkokäytöksestä.

Paikallinen - 11.9.2019, 7:49

Syksy on opiskelijatapahtumien aikaa: uusi lukuvuosi käynnistää opiskelijatapahtumakauden, jota pääsee näkemään ja kokemaan ympäri Turkua. Opiskelijat toivottavat kaikki tervetulleiksi nauttimaan yhdessä Turun syksystä.

Perinteiset kilpasoudut Aurajoessa

Paikallinen - 11.9.2019, 6:44

Ulkoilun ilo kuuluu kaikille. Turussa ikääntyneiden ja heidän avustajiensa yhteistä Ikääntyneiden ulkoilutapahtumaa vietetään torstaina 26.9. klo 9.30–11.30 Kupittaalla, Veritas-stadionin viereisillä kentillä (Blomberginaukio 4). Sadesäällä tapahtuma järjestetään Kupittaan urheiluhallissa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 11.9.2019, 6:43

Jean-Pierre Jeunetin ohjaamasta romanttisesta ranskalaiselokuvasta tuli kansainvälinen menestys heti sen ilmestyttyä vuonna 2001. Amélie-elokuvan ujo päähenkilö käytti mielikuvitustaan supervoimana tehdessään salaa hyviä tekoja ja levittäessään onnenkipinöitä ympärilleen.

Paikallinen - 11.9.2019, 6:38

Liikenneministeri Sanna Marin tiedotti tänään, että ministeriö käynnistää neuvottelut Turun Tunnin junaa edistävän hankeyhtiön perustamiseksi. Tässä vaiheessa hankeyhtiö vastaisi hankkeeseen liittyvästä suunnittelusta ja sen rahoituksesta.

Paikallinen - 10.9.2019, 17:53

Rengaspalveluliike Euromaster avaa palvelupisteen Liedon Avantin teollisuusalueelle. Eteläkaarelle rakennettava kiinteistö valmistuu niin, että palvelupiste avautuu kevättalvella ensi vuonna.

Paikallinen - 10.9.2019, 17:50

Hiilijalanjälki eli ihmisen toiminnan aiheuttavat ilmastopäästöt puhuttavat Turussa. Hiilijalanjälkeen vaikuttaa laajasti se, mitä ihmisellä on lautasellaan ja miten ihminen liikkuu paikasta toiseen.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 10.9.2019, 14:30

Kuntauutisissa käväisemme Turussa, jossa joukkoliikenteeseen panostetaan uudella tohinalla. Joukkoliikennettä työstetään kohti liikkuminen palveluna -kokonaisuutta.

Paikallinen - 10.9.2019, 9:56

Hansakorttelin teettämästä kyselystä käy ilmi, että Turun seudulla ollaan halukkaita vähentämään liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Suosituimmat keinot ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen.

Paikallinen - 10.9.2019, 9:55

Maailman parhaiden agilitykoirien mestaruudet ratkotaan neljän vauhdikkaan kilpailupäivän aikana Gatorade Centerissä Turussa 19.–22.9. Kilpailuun osallistuu yhteensä lähes 500 koiraa peräti 41 eri maasta ympäri maailmaa aina Japania, Guatemalaa ja Australiaa myöden.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 10.9.2019, 8:59

Ensi vuoden maaliskuussa Suomessa päästään nauttimaan filmimusiikin helmistä ison sinfoniaorkesterin esittämänä  kun The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Filmmusic rantautuu Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle ja The Lord of the Rings and The Hobbit –The Concert from Ha

Sisältää kuvan
Paikallinen - 10.9.2019, 8:56

Pete Poskiparran ensimmäisestä keikasta tulee syksyllä kuluneeksi 30 vuotta ja tämän tiimoilta hän lähtee kattavalle Suomen kiertueelle 14. syyskuuta alkaen. Mentalisti 3.0 nimeä kantava rundi käsittää 35 esitystä ja 25 paikkakuntaa Helsingistä Rovaniemelle saakka.