Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Lauantai, 14.
joulukuuta
2019.

Turun kaupunki tehostaa toimistotilojensa tilankäyttöä ja parantaa palveluiden saavutettavuutta

Turun kaupunki tehostaa ja tiivistää toimistoverkkonsa tilankäyttöä. Maanantaina 9.9. kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin toimistoverkon kehittämiseksi käynnistetään hankesuunnittelu Kaupungintalon siipiosan, Konsulintalon (Linnankatu 14) ja Yliopistonkatu 27a:n tilojen perusparannuksen sekä ”Demokratiatalon” uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Alustavan arvion mukaan uusi tilaratkaisu voisi olla käytössä aikavälillä 2022 - 2025.

Hankkeella vähennetään toimistojen tilatarvetta jopa puoleen nykyisestä, hallitaan tilatehokkuudella vuokrakustannuksia, lisätään tuottavuutta työskentelytapoihin ja parannetaan Kaupungintalon historiallista miljöötä. Uudistus mahdollistaa modernin, puolijulkisen ”Demokratiatalon” toteuttaminen kaupunkilaisten, poliittisten luottamuselinten ja päätöksiä valmistelevan henkilökunnan käyttöön.

Kaupungintalon puistoon rakennettavaksi ehdotettava ”Demokratiatalo” tarjoaa kaupunkilaisille tapaamispaikan ja erilaisia yhteisiä kokoustiloja yhdistyksille ja kuntalaisille kaupungin henkilökunnan työpaikkojen lisäksi.

Uudistuksen myötä kaupungin toimistokäytössä oleva tilamäärä työntekijää kohti vähenee noin 10 neliötä henkilöä kohden ja toimistokäytössä oleva kokonaisneliömäärä vähenee lähes puolella. Samalla kaupungin palvelut tuodaan entistä tiiviimmin yhdeksi kokonaisuudeksi ja parannetaan niiden saavutettavuutta. Yhden katon alla toimivat palvelut parantavat kaupungin virkamiesten yhteistyötä ja uusi monitoimitila-konsepti tehostaa hallinnon toimintaa kokonaisuudessaan.

Merkittävää on myös se, että Turun kaupunki haluaa olla virkamieskunnan kanssa Turun keskustassa ja käyttää keskustan palveluita. Nyt suunniteltu toimistouudistus koskee noin 1000 kaupungin työntekijää, jolla määrällä on suuri merkitys keskustan eri palveluille. Tämä on signaali myös muille toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille keskustan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Suunnittelun pohjana monitoimitilat

Kaupungin toimitila- ja työskentelykonsepti kulkee nimellä Byråbo. Konseptissa linjataan, millaisiin työtapoihin pyritään toimistotyön osalta siirtymään ja millä perusteilla toimistoympäristöt tulevaisuudessa suunnitellaan.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että työnteon tapoja uudistetaan rohkeasti, paperinkäyttöä vähennetään, tiedonkulkua edistetään ja työprosesseja kehitetään. Tilat mitoitetaan tehokkaasti ja yhden hengen huoneista luovutaan.

Tilasuunnittelun pohjana käytetään monitilatoimistoperiaatetta. Myös ergonomiaan, tilojen viihtyisyyteen ja sisäilmaolosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusperiaatteena on, että työntekijä voi itse vapaasti valita työtilan sen mukaan, millainen tehtävä on käsillä.

Keskitetyn toimistoratkaisun tulee tarveselvityksen mukaan sijaita keskusta-alueella. Sijaintivaatimukseen vaikuttaa keskeisesti niin oman henkilöstön kuin asiakkaiden osalta saavutettavuus.

Tehty tarveselvitys esittää, että toimistotilatarve ratkaistaan yhdellä kolmesta seuraavasta vaihtoehdosta.

Vaihtoehto A

Kaikki toiminnot sijoitetaan Yliopistonkatu 27a sekä Puolalankatu 5 tiloihin. Tilojen vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto B

Osa toiminnoista sijoitetaan kaupungintalon pihapiiriin siten, että käyttöön otetaan Konsulintalo (Linnankatu 14) sekä kaupungintalon siipiosa (Aurakatu 2 - 4) ja lisäksi hyödynnetään kaavan sallima lisärakennusoikeus Konsulintalon vieressä. Näiden lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Yliopistonkatu 27a tiloihin.

Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan tilat peruskorjataan ja tässä yhteydessä muokataan vastaamaan monitilatoimistoympäristöä. Lisäksi kaupunki toteuttaa uudisrakennuksen omana investointinaan. Tässä yhteydessä tulee tehtäväksi kaupungintalon ja siipiosan perustusten vahvistaminen. Lisäksi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kaupungintalon pihaan maanalaisia pysäköintitiloja.

Yliopistonkadun vuokrasopimusta jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto C

Kaupungintalon pihapiirin osalta sama ratkaisu, kuin kohdassa B ja tämän lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 tiloihin.

Puolalankadun ja Puutarhakadun vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön.

Vaihtoehdot B ja C sisältävät uudisrakentamista, kun vaihtoehto A sisältää pelkästään peruskorjausta, mutta laajemmin. Tarveselvityksessä ei vielä oteta kantaa vaihtoehdoissa B ja C toteutettavan uudisinvestoinnin toteuttajaan.

Kaikki vaihtoehdot ovat vuokratasoltaan hyvin lähellä toisiaan, ja ulosmaksettavan vuokran määrä pysyy joko nykyisellä tasolla tai jopa laskee. Kaupunginhallitukselle esitettävä ratkaisumalli on vaihtoehto B.

Investointikustannuksia kaupungintalon pihapiiriin liittyen on arvioitu karkealla tasolla seuraavasti:

Kaupungintalon siipiosan ja Konsulintalon peruskorjaus noin 2,3 - 3,8 M€
Kaupungintalon ja siipiosan perustukset noin 5 M€
Lisärakennus (noin 2 000 ke-m2) noin 7,5 - 10,5 M€
Mahdollinen maanalainen pysäköinti noin 2,5 - 6 M€
Yht. noin 18 - 25 M€

Kaupunki on pyytänyt Yliopistonkadun, Puutarhakadun ja Puolalankadun tiloista alustavia vuokratarjouksia. Kaikki tahot ovat tarjouksen antaneet ja ovat halukkaita jatkamaan kaupungin vuokrasopimuksia kohteissa. Kaikkiin kolmeen kohteeseen on joka tapauksessa suunnitteilla tekniset peruskorjaukset ja tässä yhteydessä tilankäyttöä voidaan tehostaa ja modernisoida Byråbo -konseptia mukaillen.

Yliopistonkadulle on alustavan arvion mukaan toteutettavissa 464 työpistettä, Puolalankadulle 333 työpistettä ja Puutarhakadulle 150 työpistettä. Kaupungintalon pihapiirin ratkaisuun on alustavan arvion mukaan toteutettavissa noin 232 työpistettä. Työpistemäärät täsmentyisivät kaikissa vaihtoehdoissa jatkosuunnittelun yhteydessä, mutta suuruusluokat vaihtoehdoissa ovat samat.

Uuden ja vanhan korkeatasoinen kokonaisuus

Tarveselvityksen yhteydessä on tutkittu vaihtoehtojen B ja C toteuttamismahdollisuuksia kaupungintalon pihapiirissä. Tehdyn tarkastelun pohjalta Kaupungintalo, sen siipiosa, Konsulintalo ja kaavan mahdollistama uudisosa muodostaisivat yhtenevän kokonaisuuden, jossa uusi ja vanha kohtaisivat luoden puitteet niin virkamiestyöhön, päätöksentekoon kuin kuntalaisten kohtaamiseen. Visiona olisi kehittää kaupungintalon pihaa puistomaiseksi aukioksi, jonka laidalle sijoittuu kokous-, kohtaamis- ja työskentelytiloja.

Uudisosa sijoittuisi Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan väliin. Alustavan hahmotelman mukaan tarvittava kerrosala olisi noin 2400 kem2.

Byråbo -konseptin mukaisesti olemassa oleviin ja uusiin tiloihin sijoitettaisiin toimintoja vyöhykkeittäin. Kaupungintalossa säilyisivät olemassa olevat kokoustilat, siipiosaan sijoitettaisiin lisää kokoustiloja ja Konsulintaloon tulisi työskentelytiloja. Uudisosan alakertaan tulisi esimerkiksi kahvila tai muuta julkista tilaa sekä ylempiin kerroksiin kokous- ja työskentelytiloja.

Kaikki kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset sijoittuisivat jatkossa yhteen symboliselta arvoltaan ja imagoltaan vahvaan nykyisen kaupungintalon ja uuden ”Demokratiatalon” muodostamaan kokonaisuuteen.

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 12.12.2019, 6:07

Turun kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2019 osan vuoden 2020 kulttuuriavustuksista. Avustuksia jaettiin nyt yhteensä 1 496 000 euroa ja ne kohdentuvat kulttuurilautakunnan kanssa kolmivuotisen yhteistyösopimuksen tehneille yhdistyksille.

Paikallinen - 12.12.2019, 6:06

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2019, että Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle liikkeenluovutuksella siirtyvä Karinakoti jatkaa toimintaansa nimellä Karinakodin palliatiivinen osasto. Yksikkö avaa ovensa 13.

Paikallinen - 12.12.2019, 6:05

Viking Line rakentaa parhaillaan Viking Glory -alusta, joka tulee olemaan yksi maailman ilmastoystävällisimmistä laivoista aloittaessaan liikennöinnin vuonna 2021. Alukseen tulee useita teknisiä innovaatioita, joissa Viking Line toimii yhteistyössä mm.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 11.12.2019, 11:02

Viemäri- ja vesijohtotyö haittaa liikennettä Humalistonkadun ja Yliopistonkadun risteysalueella ensi yönä  11. - 12.12.2019 klo 22.00 - 6.00 välisenä aikana. Haittaa liikenteelle on kaikissa ajosuunnissa.

Paikallinen - 11.12.2019, 11:00

Turun liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 10.12. turkulaisille urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille avustuksia 725 000 euron verran.

Harjoitustiloihin avustusta lähes 630 000 euroa

Sisältää kuvan
Paikallinen - 11.12.2019, 10:59

TUTO Hockey ja TuTo ry järjestävät isot juhlat sunnuntaina 15.12., kun TUTO Hockeyn ja Imatran Ketterän välisessä Mestis-ottelussa juhlitaan TuTon 90-vuotista taivalta.

Paikallinen - 11.12.2019, 10:58

Seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan aktiivisesti mukaan järjestämään, tuottamaan ja arvioimaan seksuaalikasvatusta. Vasaramäen koulun 9.-luokkalaiset osallistuvat toiminnallisissa työpajoissa uuden seksuaalikasvatusmateriaalin kehittämiseen ja luomiseen.

Paikallinen - 11.12.2019, 6:08

Veikkausliigakauteen valmistautuva TPS on solminut kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen laitapuolustaja Tatu Varmasen kanssa. 21-vuotias Varmanen pelasi viime kaudella TPS:ssä yhteensä 18 Jalkapallon Ykkösen ottelua sekä loppusyksyn liigakarsintaottelut KPV:ta vastaan päälle.

Paikallinen - 10.12.2019, 13:31

Telian 5G-verkko laajenee myös Turkuun. Telia tiedottaa, että jouluun mennessä 5G-verkko on käytössä kaupungin keskusta-alueella.

Paikallinen - 10.12.2019, 13:27

Turun kaupunkiseudun kuntien maanteiden pysäkeille asennetaan reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä. Pysäkkinäyttöjä on jo aiemmin ollut käytössä joidenkin vuosien ajan Föli-alueella kuntien katuverkolla.

Paikallinen - 10.12.2019, 13:19

Naantali aikoo lahjoittaa uimalippuja sosiaalitoimen kautta niille, joilla on suuri tarve ja vähemmän mahdollisuuksia päästä käyttämään uimahallin palveluita. Lahjoitus kattaa kahdeksan perhelippua, 80 lasten lippua ja 20 aikuisten lippua uintikeskus Ulpukkaan.

Paikallinen - 10.12.2019, 11:18

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan on seurattava jätteenkuljetuksen toteutumista lain edellyttämällä tavalla niillä alueilla, joilla kiinteistönhaltijat tilaavat itse jätteenkuljetuksensa.

Paikallinen - 10.12.2019, 11:17

Varsinais-Suomen pelastuslaitos polttaa harjoituksen yhteydessä talon, jonka on luovuttanut harjoituskohteeksi Liedon kunta. Harjoitus toteutetaan sääolosuhteiden salliessa lauantaina 14.12.2019 osoitteessa Tutka-asemantie 4. Harjoitus alkaa klo 9 ja jatkuu iltaan asti.

Paikallinen - 10.12.2019, 7:07

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä haluaa kiinnittää vakavan huolen siihen, että ilmastonmuutoksen torjuntaan on ryhdyttävä kaikilla päätöksenteon tasoilla ja alueilla. Toimeen on ryhdyttävä nopeasti ja samalla on varmistettava, että ilmastonmuutoksen torjuntaa ei maksateta pienituloisilla.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 10.12.2019, 7:06

Turkulainen SN-Yhtiöt Oy on ostanut Helsingissä toimivan Kärkikiinnike Oy:n osakekannan. Yritykset toimivat jatkossa SN-Yhtiöt Oy -nimellä. Yritysoston jälkeen SN-Kiinnike Oy ja Kärkikiinnike Oy jatkavat kuitenkin liiketoimintaansa omilla nimillään.

Paikallinen - 9.12.2019, 15:25

Vuosittain jaettava Aurora-mitali myönnettiin maanantaina Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston kokouksessa Åbo Svenska Teaterin Kaleva-tuotannolle.

Paikallinen - 9.12.2019, 7:42

Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden neljättä tapahtumaviikonloppua vietetään lauantaina ja sunnuntaina 14.‒15.12.2019 klo 11‒17. Tapahtuman päätösviikonloppuna Vanhalla Suurtorilla on luvassa jouluisia pienoisnäytelmiä, musiikkia, tanssia ja sirkustemppuja.

Paikallinen - 9.12.2019, 7:41

Puoluevaltuusto päätti esittää tulevaksi pääministeriksi SDP:n ensimmäistä varapuheenjohtajaa Sanna Marinia, 34. Lisäksi puoluevaltuusto esittää valtioneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Paikallinen - 5.12.2019, 13:43

Koko syksyn kestänyt Arkea Oy:n henkilöstöä koskenut työehtosopimuskiista on saatu ratkaistua. Neuvottelutulos paikalliseksi sopimukseksi hyväksyttiin tänään sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n että Arkean hallituksissa.

Paikallinen - 5.12.2019, 13:28

Turun ammattikorkeakoulu on solminut työeläkevakuuttaja Kevan kanssa jatkovuokrasopimukset Linnankadun taidekampuksen tiloista. Sopimukset koskevat AMK:n Taideakatemian ja Turun konservatorion käytössä olevia kiinteistöjä.