Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Tiistai, 21.
toukokuuta
2019.

Turku kärjessä ilmastotoimissa – Turun ilmastoraportti esitellään kaupunginhallitukselle 13.5.

Turku on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään jo 30% vuoden 1990 tasosta, kertoo kaupungin ilmastoraportti vuodelta 2018. Päästövähennykset ovat edenneet tavoitteen mukaisesti, mutta ilmastotoimia on vahvistettava ja laskuvauhtia on kiihdytettävä edelleen.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2029 tähtäävän ilmastosuunnitelman yksimielisesti 11.6.2018. Kaupunginjohtaja Minna Arve esittelee kaupunginhallitukselle ilmastosuunnitelman mukaisen raportin Turun ilmastotyön edistymisestä ja mittaustuloksista. Esittelyn jälkeen Turun kaupungin kestävän ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelman 2029 raportti vuodelta 2018 on määrä viedä tiedoksi kaupunginvaltuustolle 20.5.2019

Päästövähennyksiä tehty kaikilla sektoreilla

Turun alueen kasvihuonepäästöt muodostuvat pääosin lämmityksestä, sähkön kulutuksesta ja liikenteestä. Päästöjä on vähennetty kaikilla sektoreilla. Energiajärjestelmän ja liikenteen päästöjen laskemisen lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi on edelleen vahvistettava kestävää kaupunkirakennetta, kaupunkikonsernin ilmastovastuuta ja kaupungin alueella olevia hiilinieluja.

-       Turkulaiset voivat olla ylpeitä kaupungin ilmastotyöstä, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa kansainvälisesti. Olemme kaupunkien eturintamassa vastaamassa ilmastonmuutoksen haasteeseen. Välittömässä kaupunkilaisten arjessa toimenpiteet näkyvät esimerkiksi viihtyisämpänä asuinympäristönä, parempana ilmanlaatuna ja toimivana joukkoliikenteenä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Vuoden 2017 laskentatieto kertoo, että Turun alueen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 30,6%. Asukasta kohden päästövähennyt on yli 40%, koska Turun väestö on kasvanut yli 30 000 asukkaalla laskenta-aikana vuodesta 1990. Vuoden 2018 laskennan ennakkotieto viittaa päästöjen laskeneen edelleen.  

Hiilineutraali energiajärjestelmä

Ilmastosuunnitelman mukaisesti Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2029 (kompensaatiot huomioiden). Turun kaupunkikonserni kehittää uusiutuvan energian tuotantoa ja omistuksiaan niin, että tuotanto palvelee Turkua laajempaa aluetta ja auttaa tekemään Turusta ilmastopositiivisen alueen. Turku aikoo luopua kokonaan hiilen energiakäytöstä vuonna 2025, mikäli valtio osallistuu investointikustannuksiin. Laki edellyttää hiilestä luopumista viimeistään 2029.

Sähkön ja lämmön osalta Turku Energian tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 80 % vuonna 2025. Samalla energiatehokkuuden on parannuttava. Uusiutuvien osuus vuonna 2018 Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä oli noussut jo puoleen.

Energian tuotantotavan lisäksi kaupunki pyrkii olemaan mahdollisimman energiatehokas. Kaupunki on saavuttanut merkittäviä tuloksia esimerkiksi liikuntatilojen osalta. Turun liikuntatilat ovat energiatehokkuudeltaan Suomen parhaimmat.

Vähähiilinen kestävä liikkuminen

Vuoteen 2029 mennessä tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta lisätään aktiivisin toimin Yleiskaavan 2029 tavoitteiden mukaisesti. Turun yleiskaava ja kaupunkiseudun rakennemalli ovat asettaneet tavoitteeksi, että kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Turussa on yli 66 % vuonna 2030.

Joukkoliikenteen kehittämiseen tehdään merkittäviä panostuksia. Linja-autoliikenteen runkolinjasto toteutetaan 1.7.2021 alkaen. Joukkoliikenteestä tehdään hiilineutraali palvelu vuoteen 2029 mennessä. 

Pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 ohjaa pyöräilyn edistämistä ja pyöräilyolosuhteita parantavia toimia Turussa. Pyöräilyyn on panostettu myös Föli-fillareiden käyttöönotolla ja käytön mahdollistamisella ympärivuotisesti.

Kestävä kaupunkirakenne

Kaupunkirakennetta kehitetään vähäpäästöisyyttä tukevaksi. Turun valmisteilla olevan yleiskaavan kehityskuvaksi on valittu kasvukäytävämalli, jossa toimintoja, asumista ja tiivistyvää kaupunkirakennetta sijoitetaan toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Yleiskaavan mukainen kehitys sopii hyvin Turun ilmastopolitiikan mukaiseen kestävän kaupunkirakenteen toteuttamiseen.

Myös Turun kaupunkiseudun Rakennemalli 2035 sekä Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus sekä Turun kaupunkiseudun liikennesuunnitelma (Turku Region Sustainable Urban Mobility Plan) ja jatkuva liikennejärjestelmätyö tukevat kestävän kaupunkirakenteen kehittämistä.

Kaupunkikonsernin ilmastovastuu

Turun kaupunki toteuttaa ilmastovastuuta kehittämällä investointihankkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten ennakkoarviointimallin. Myös hankintoja pyritään tekemään entistäkin kestävämmin. Kaupungin ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankinnassa satsataan kattavasti sähköiseen ja uusiutuvilla energialähteillä toimivaan kalustoon.

Kaikissa kaupungin yksiköissä pyritään toteuttamaan resurssiviisaita toimintatapoja kuten energiansäästöä, kestävää liikkumista, materiaalihukan pienentämistä sekä kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria ja yhden maapallon mukaista luonnonvarojen kulutustasoa.

Hiilinielujen vahvistaminen

Turun alueen kasvillisuuden ja maaperän vuotuinen hiilinielu ilman hakkuita on 141 kt CO2-ekv eli noin 15 % nykypäästöistä. Kaupungin omistamien metsien hiilinielu on noin 97 kt CO2. Hiilinielut ja ilmastovaikutus huomioidaan valmisteilla olevassa metsänhoitosuunnitelmassa sekä viheralueiden kehittämisessä. Luonnonvarakeskus tekee metsäsuunnitelmaan liittyvät laskennat, joiden avulla hiilinieluja voidaan kasvattaa tavoitteellisesti laskettuun tietoon perustuen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Osana ilmastosuunnitelman valmistelua Turussa toteutettiin ensimmäistä kertaa kattava ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien analyysi. Merkittävimmät riskit liittyvät vesiin ja vesienhallintaan sekä ekosysteemien muutoksiin. Erityisesti näihin riskeihin on varauduttava nykyistä paremmin.

Yritysyhteistyö ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen

Kaupunkikonserni voi omilla toimillaan saavuttaa merkittävän osan päästövähennyksistä – ei kuitenkaan kaikkia. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2029 tähtäävän ilmastosuunnitelman yksimielisesti 11.6.2018. Suunnitelman mukaan kaupunki kutsuu ilmastotyöhön mukaan myös alueella toimivat yhteisöt ja yritykset sekä asukkaat. Vuoden 2018 aikana luotiin edellytyksiä yhteisö- ja yritystoimijoille osallistua omilla vaikuttavilla ilmastoteoillaan, niin, että toimenpiteiden vaikutukset ovat arvioitavissa ja mitattavissa osaksi Turun hiilineutraaliustavoitetta. Yritysten, yhteisöjen ja kaupunkikonsernin ilmastotekoja varten on luotu toimenpidekorttimalli (ns. SECAP-kortti). Mallin mukaan on kerätty nyt jo noin 50 toimenpidettä.

Vuoden 2018 aikana vahvistettiin myös ilmastoviestintää. Hiilineutraali Turku -internetsivujen uudistus käynnistettiin sekä valmisteltiin osallistavaa asukas- ja yritysviestintää sekä suunniteltiin keväällä 2019 toteutettu ensimmäinen Turun ilmastofoorumi.

Turun ilmastotyö käyttää suunnittelussa ja seurannassa kansainvälisesti käytössä olevia mittareita, jolloin kansainvälinen vertaaminen ja yhteistyö ovat mahdollisia. Turku hyödyntääkin laajasti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen osaamista ja tietotaitoa sekä jakaa omaa osaamistaan muiden hyödynnettäväksi.

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 20.5.2019, 15:05

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Arkean ja Kaarean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmelle talousneuvoksen arvonimen.

Paikallinen - 20.5.2019, 13:15

Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air lisää toisen päivittäisen vuoron Turusta Puolan Gdanskiin heinäkuun toisesta päivästä lähtien. Lisälennot lennetään tiistaisin ja lauantaisin iltapäivävuoroina aina lokakuun 26. päivään asti.

Paikallinen - 20.5.2019, 11:00

Itäharjun ajot 1955–1965 -näytösajotapahtuma tuo helatorstaina nostalgiset veteraaniajoneuvot alkuperäisten ajojen kotiseudulle Turun Itäharjuun. Tällä kertaa ei kuitenkaan kilpailla, vaan autot ja moottoripyörät ajavat reittiä näytösluontoisesti. Tapahtuma on yleisölle maksuton.  

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 20.5.2019, 9:16

Maanantaimakasiinissa juteltiin Leaf Areenan toimitusjohtajan Pasi Kuutin kanssa lauantain liikuttavasta perhepäivästä, johon mahtuu vielä mukaan!

Paikallinen - 20.5.2019, 9:00

Vapaaehtoisvoimin toimiva Hope ry haluaa toteuttaa vähävaraisten nuorten unelmia Toivon päivänä 4. kesäkuuta. Turun Hope kokoaa nuorten toiveet ja kerää lahjoituksia niiden toteuttamiseksi. Kampanja käynnistyy huomenna 21. toukokuuta ja päättyy 4. kesäkuuta.

Paikallinen - 20.5.2019, 8:00

Yläasteikäiset tunnistavat netinkäytön haittapuolet ja olisivat halukkaita myös vähentämään sitä, mutta he kokevat painetta olla läsnä palveluissa jatkuvasti. Asia selviää MLL:n tekemästä nuorten mediakyselystä, johon vastasi 1500 nuorta.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 20.5.2019, 6:47

Jyrsintä- ja päällystystyö haittaa liikennettä Markulantiellä, Eskon-/Varkkavuorenkadun risteysaluella 20 - 21.5.2019. Päivittäinen työaika klo 8.00 - 18.00 pois lukien ruuhka-ajat. Paikalla liikenteen ohjaajat ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.

Sisältää ääntä
Paikallinen - 20.5.2019, 6:28
Sisältää ääntä
Paikallinen - 17.5.2019, 9:15

Mathildedalin ruukkikylässä jo neljättä kertaa järjestettävä Huvilat@Ruukki-tapahtuma esittelee lauantaina 18. toukokuuta Teijon ruukkikylien tontit, huvilat, palvelut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 

Paikallinen - 16.5.2019, 13:00

Suomen kuntatekniikan yhdistys on myöntänyt kuntatekniikan rakennushanke -palkinnon Kakolan Funikulaarille. Funikulaari on tuomariston mielestä rohkea hanke ja ainutlaatuinen Suomessa. Suomessa ei ole aiemmin kaupunkirakenteessa rakennettu ulkoilmassa toimivaa vinohissiä.

Paikallinen - 15.5.2019, 16:00

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävä Jokisataman avajaiset käynnistää Turun merellisen tapahtumakesän 23.−26.5. Pitkän viikonlopun yli 60 tapahtumasta valtaosa on maksuttomia.

Paikallinen - 15.5.2019, 15:00

Turku Energia toimittaa yhteistyössä Finnwind Oy:n kanssa Meyer Turku Oy:lle 1584 aurinkopaneelin voimalan. Voimala tuottaa vuodessa yhteensä noin 483 megawattituntia (MWh) sähköä.

Paikallinen - 15.5.2019, 14:00

yksyllä 2019 Turku muuttuu pohjoismaisen kauhun näyttämöksi, kun ruotsalainen tuotantoyhtiö Dramacorp Ab tuottaa Viaplay-suoratoistopalvelulle kunnianhimoisen uuden sarjan.

Paikallinen - 15.5.2019, 13:00

Turun seudun joukkoliikenne Fölin huippusuosittu vesibussiliikenne käynnistyy jälleen maanantaina 20.5. Kaksi viime kesältä tuttua alusta, m/s Jaarli ja m/s Ruissalo seilaavat päivittäin elokuun loppuun saakka sekä syyskuussa vielä viikonloppuisin 15.9. asti.

Paikallinen - 15.5.2019, 10:03

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävä Jokisataman avajaiset käynnistää Turun merellisen tapahtumakesän 23.−26.5. Pitkän viikonlopun yli 60 tapahtumasta valtaosa on maksuttomia.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 15.5.2019, 7:08

Fleming-suvun rakennuttama, C. G. E. Mannerheimin syntymäkotinakin tunnettu Louhisaari on harvinainen puutarha- ja kartanokohde. Restauroitu Mannerheimin leikkimökki avautuu leikkijöille.

Paikallinen - 15.5.2019, 6:00

Kuka oli Turun linnan ensimmäinen ritari? Millä ansioilla saa nimikkopuun? Turkuseuran toukokuun kevätretkillä eli Turun murteella paseruilla sukelletaan Turun linnan historiaan ja turkulaisten kulttuurivaikuttajien tarinoihin.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 15.5.2019, 5:59

Aurajoen Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Maria Arjonen on palkittu Ranskan Lyonissa pidetyssä JCI:n Euroopan maanosakokouksessa Most Outstanding Member -palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain kansallisesti palkitulle ansioituneelle nuorkauppakamarilaiselle.

Paikallinen - 15.5.2019, 5:57

Jalkapallon Ykkösen kärki tiivistyi viime viikonloppuna neljän joukkueen tasaiseksi ryppääksi. TPS:hän voitti viime torstaina TPV:n Veritas Stadionilla ja nousi pariksi päiväksi Ykkösen keulapaikalle.

Paikallinen - 14.5.2019, 7:08

Naantalin museon satavuotisjuhlavuosi jatkuu. Humpin talossa 15.5. aukeavassa kesänäyttelyssä Tapetti / Tapet luodaan katsaus mm. tapettien historiaan, tekotapoihin, suomalaisiin tapettitehtaisiin sekä eri aikakausien tapettimuoteihin.